חיפוש

תקנון אתר

תנאי שימוש ורכישה באתר סילקו כלים חד פעמיים בע"מ

חשוב- יש לקרוא את תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר https://www.silco.co.il  וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה ("האתר") של חברת סילקו כלים חד פעמיים בע"מ ("החברה").

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון).

האתר הנו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים, כגון: אריזות פלסטיק, מוצרי נייר, אריזות ומוצרי פלסטיק, אריזות ומוצרי אלומיניום, חומרי ניקיון, אריזות מוצרי ניילון ("המוצרים").

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ולשון יחיד – גם בלשון רבים משמע כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון והוא מסכים להוראותיו, וכניסתו לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש בו.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו הסכם עבודה מול חברת סילקו כלים חד פעמיים ו/או סוכן מטעם החברה, רשאי לבצע רכישת המוצרים באמצעות האתר.

 

תנאים כלליים

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר ("המשתמש", "הרוכש" "הנך" או "אתה"). הנך מאשר כי אם תשתמש באתר, הרי כל שימוש כזה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש , הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש.

יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בעין התמונה למוצר הנמכר. מודגש, כי האתר יעשה כל שביכולתו בכדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר, אך כאמור התמונות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר.

תנאי השימוש אינם גורעים מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, התקנות אשר הותקנו מכוחו כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן") או כל חוק אחר (להלן יחד: "חוקי הצרכנות"), ככל שאלו חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

מחירי המוצרים הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ לפי דין.

 

הרשמה לאתר

בכדי להירשם לשירותים מסוימים המוצעים תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך באמצעות האתר. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן יהיה להירשם מבלי למסור פרטים אלו. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף "מדיניות הפרטיות".

הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך באמצעותה הנך מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.

במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

הסכמה לתנאי השימוש באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי קוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו.

שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

יצירת קישור לאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לאלימות, לגזענות או לאפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 

תמיכה טכנית

החברה אינה מתחייבת כלפי המשתמש ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו ו/או המוצרים הנרכשים באתר. יחד עם זאת, המשתמשים יכולים לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני contact.us@silco.co.il  ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

תנאי רכישה

1.1 הזמנתו של הרוכש לקבלת המוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

1.2 המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי החברה.

1.3 המען בו יש לספק את המוצרים ("כתובת משלוח") נמצא במפת החלוקה של החברה.

1.4 הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

1.5 למזמין אין חוב כלפי החברה.

1.6 תשלום עבור סל הקניות יבוצע בהתאם להסכם בגין תנאי תשלום אשר הוחלט עם חברת סילקו או סוכן מטעמה.

  

מדיניות מוצרים ומחירים

2.1 מגוון המוצרים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. למען הסר ספק כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שבוצעה לפני השינוי.

2.2 בטרם אישור ההזמנה באופן סופי, ההזמנה תעבור בחינה ע"י גורם המוסמך לכך ע"י החברה.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן באפיון/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית, ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר, החברה לא תספק את המוצר ולא יבוצע חיוב בגינו. יובהר כי משלוח שאר המוצרים לא יעוכב בשל כך. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו. החברה תספק את המוצרים שנרכשו לכתובת המשלוח אשר צוינה בעת ביצוע ההזמנה, המשלוח יגיע ליעד המבוקש בהתאם לימי האספקה שסוכמו בחוזה ההתקשרות. (לא תבוצע חלוקה בימי שישי כלל).

אספקת הזמנה אשר בוצע עד השעה 14:00 תבוצע ביום החלוקה הקרוב (בהתאם להסכם ימי החלוקה שסוכמו עם הסוכן מטעם החברה), הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 14:00 יסופקו ללקוח ביום החלוקה שלאחריו לדוגמא: סוכם ימי חלוקה ב'/ד' במידה והתבצעה הזמנה ביום א' עד השעה 14:00 תבוצע החלוקה ביום ב', במידה ובוצעה ההזמנה לאחר השעה 14:00 תבוצע החלוקה ביום ד'.

מוצרים לאיסוף עצמי של הלקוח יהיו זמינים במשרדינו בתוך יום עסקים אחד (1). החברה לא תהא אחראית בגין איחור במועד אספקה הנובע מנסיבות שאינן בשליטתה (כגון כוח עליון).

2.3 מחירי המשלוח הינם כמפורט מטה וכוללים גם את עלות האריזה והביטוח על המוצר. דמי המשלוח לא יוחזרו בשום מקרה.

2.4 משלוח באמצעות חברת הובלות יעשה בתוספת דמי אריזה ומשלוח שיקבעו ויוצגו במהלך הקניה, בהתאם לכתובת המשלוח, המחירים למוצרים באתר כוללים אפשרות בחירה ביעד משלוח.

2.5 דמי משלוח ייקבעו באופן אינדיווידואלי בהתאם לכתובת המשלוח.

2.6 מחירי המשלוח אינם כוללים מע"מ.

 

פרטי רוכש המוצרים ואבטחת האתר

3.1 בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת האתר פרטים כגון כתובת למשלוח, פרטי החברה/מזמין, פרטי ההזמנה ("הפרטים") וכן על המשתמש לאשר את תקנון החברה בטרם אישור ההזמנה. האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

3.2 הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.

3.3 מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

3.4 הפרטים באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו, פרטי הלקוח לא יעברו לצד ג' אלא אם מתחייב עפ"י חוק.

 

תשלום בגין השירותים.

4.1 כל המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה בהתאם להסכם בגין אופן בצוע התשלום לפני/אחרי או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת המשלוח.

4.2 סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח.

4.3 מדיניות ומחירי משלוח (לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח כאשר מוזמנים במסגרת הזמנה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת), זמני המשלוח, ואזורי החלוקה מפורטים באתר באזורים הבאים: "עלויות משלוח" ו"אזורי חלוקה". האמור בכל אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ותנאי לבצע הזמנה לרכישת מוצרים באתר מהחברה.

4.4 ביטול פעולות על ידי הרוכש ניתן לבטל רכישה שתיים עשרה (12) שעות ממועד ביצוע ההזמנה עבור המוצרים ובתנאי שטרם נשלחה לרוכש  את המוצר ניתן להחזיר בתיאום מראש מול נציגות החברה (בימים א-ה בשעות 08:00-17:00).

4.5 הודעה על ביטול רכישה תימסר למרכז הטלפוני של החברה (03-9336851) ותשלח במקביל בכתב באמצעות דואר אלקטרוני. 

 

מדיניות החזרות

5.1 ביטול רכישה, ו/או הזמנה של כל מוצר (שאינו מתכלה כאמור) מהאתר יעשה בתוך ארבעה עשר (14) יום מיום קבלת המוצר בכתובת המשלוח, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. ביטול עסקה והשבת המוצר, שלא בגין פגם או אי התאמה תתאפשר בתוך ארבעה עשר (14) יום ממועד הזמנת המוצרים ובתנאים הבאים:

5.1.1 המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזה המקורית

5.1.2 המוצר נטול פגם ולא נעשה בו כל שימוש

5.1.3 חשבונית/קבלה על המוצר תצורף למוצר

5.1.4 לאחר תיאום טלפוני ועל פי תנאי החוק להגנת הצרכן ותקנותיו.

5.2 האחריות להחזרת המוצר בתיאום מראש מול נציגות החברה בימים א-ה בשעות 08:00-17:00, מוטלת על הרוכש ובתיאום מראש. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש 

 

מדיניות פרטיות

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. סעיף זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").

עם הסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לטלפון הנייד שלך, תיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמש אותך וכל מקום אחר שתאשר. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי כאמור באמצעות הודעה לחברה על סירובך לקבל כל דואר מהאתר או כפי שיצוין בהודעה שתקבל.

בעת השימוש באתר, נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי - זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

כאשר החברה תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם החברה תהיה מחויבת לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך;

אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין החברה;

במסגרת העברה חוקית של פעילות החברה לתאגיד אחר שיפעיל את האתר לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים;

בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך), לרבות קשר טלפוני, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים כאמור לעיל. המשתמש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו מרצונו החופשי (וזה על אף שאין חובה חוקית לעשות כן) ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים באמצעות הודעות טקסט, דואר אלקטרוני ודואר, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים מסחריים סבירים בנסיבות העניין על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך . על אף האמור, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, הרי שאין ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית לאתר.

בכל שאלה ובירור בנושא זה ניתן ליצור קשר עם הממונה על הפרטיות באתר באמצעות מייל ובנושא ההודעה לציין "בנושא אבטחת מידע": מייל: contact.us@silco.co.il .

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

  

בעלות ושמירה על זכויות

כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של החברה, חברות קשורות שלה ו/או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו.

כל המידע המופיע על גבי האתר (ובכלל זה התוכן המופיע על האתר, עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) נמצא בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי, לפי העניין, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

 

 שירות לקוחות

 לחברה מחלקת שירות לקוחות לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות במהלך שעות העבודה 08:00-17:00 בימים א'-ה', למעט חגים ומועדי ישראל, לפי פרטי ההתקשרות המוצגים תחת עמוד "יצירת קשר" בדואר אלקטרוני או בטלפון.

 

קבצי Cookie וקישורים (links)

 

"Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב-Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר החברה, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, החברה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

 

  הגבלת אחריות

החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לרכישת המוצרים, שירותי האתר, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות רכישת המוצרים, השירותים, שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, לא תהיה גבוהה מסכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י המשתמש.

 

שונות

תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. מחובתך כמשתמש שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר.

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות להגנה זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים) ולשם טוב. אם הנך סבור כי חומר המפורסם באתר מפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אל החברה לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:  contact.us@silco.co.il .  בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות, הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים.